2015 Image & Video GalleryRybnik Speedway Magazine - 4 June, 2015 Rybnik v Lokomotiv Daugavpils